ای نام تو بهترین سرآغاز                 بی نام تو نامه کی کنم باز
ای یاد تو مونس روانم                     جز نام تو نیست بر زبانم
ای کارگشای هرچه هستند             نام تو کلید هرچه بستن
ای هست کن اساس هستی              کوته ز درت دراز دستی
ای خطبه تو تبارک الله                    فیض تو همیشه بارک الله
ای مقصد همت بلندان                   مقصود همه نیازمندان
صاحب،تویی آن دگر غلامند            سلطان تویی آن دگر کدامند